Inicio del contenido

¿Por qué estudiar?

Impartir coneixements no només implica tenir en compte la metodologia docent si no també disposar dels mitjans que facin possible la tasca de comunicar-los. La UdL disposa d'aquests mitjans.  

El Servei de Biblioteca i Documentació i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) posen a disposició de la comunitat universitària un extens catàleg de dossiers, revistes i recursos com a complement de suport a l’ensenyament, la docència i la recerca.  

D'altra banda, l'Anella de Recerca UdL, impulsora de la recerca i la transferència de coneixement que està portant a terme el personal docent i investigador de la Universitat de Lleida, fa possible l'enriquiment de les matèries impartides en aquesta titulació amb activitats d'alt contingut pràctic i també científic

Des del punt de vista docent, s'aposta per l'avaluació continuada, les metodologies pedagògiques actives i l'orientació professionalitzadora, alhora que s'inicia l'alumnat en el món professional. Un avantatge notori és la coordinació dels programes de les diferents matèries, per garantir una sèrie de coneixements bàsics i evitar-ne la duplicitat.

L'obtenció del títol de graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica habilita l'accés als estudis de màster en Enginyeria Industrial que també s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior